Sık Sorulan Sorular

1. Makü-Baka Teknokent'e kimler başvurabilir?

Makü-Baka Teknokent’e Ar-Ge ve yazılım projeleri yürüten firmalar başvurabilir.

 

2. Makü-Baka Teknokent'e başvuru ne şekilde yapılmalıdır?

Makü-Baka Teknokent’te yer almak isteyen Firma ve Girişimciler www.makuteknokent.com sayfasından Başvurular başlığı altında bulunan adımları takip ederek başvurularını yapmaları gerekmektedir. Arzu eden Firmalar ya da Girişimciler MAKÜ-BAKA Teknokent yönetimini ziyaret ederek başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi alabilirler.

 

3. Makü-Baka Teknokent'e başvurular ücretli midir?

MAKÜ-BAKA Teknokent tarafından Proje değerlendirme aşamasında hakem değerlendirme ücreti dışında herhangi bir başvuru ücreti talep edilmemektedir.

 

4. Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü ne şekilde yapılmaktadır?

Başvurular, proje faaliyet alanında uzman üç kişilik hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Hakemler değerlendirme raporlarını Makü-Baka Teknokent Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Hakem heyeti değerlendirme sonucu ve Yönetim Kurulu’nun kararına göre firma Teknokent’e kabul edilebilir, koşullu kabul edilebilir ya da firmanın Teknokent başvurusu reddedilebilir. Firmaların Teknokent’e kabulünde projelerin Ar-Ge niteliği öncelikli tercih nedenidir.

 

5. Hakem heyeti kimlerden oluşmaktadır?

Hakem heyeti firmanın/Girişimcilerin proje faaliyet alanında gizlilik antlaşması imzalanmış 2 akademisyen ve 1 sektör temsilcisi olmak üzere alanında uzman 3 kişiden oluşur. Proje alanında sektör temsilcisinin bulunamaması durumunda 3. üye de akademislerden seçilir. Firmalara hakem heyeti üyeleri hakkında bilgi verilmez.

 

6. Başvurular ne kadarlık bir sürede değerlendirilmektedir?

Başvuruların değerlendirilmesi formların tesliminde itibaren en fazla 30 günlük bir süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak Teknokent Yönetim Kurulu kararı firmalara bildirilir.

 

7. Başvurular kabul edilmezse ne olur?

Başvurusu uygun görülmeyen firmaların bir kez daha başvurmalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur.

 

8. Ofis alanları için önceden rezervasyon yapılması söz konusu mudur?

Başvuru öncesinde ofis alanları için rezervasyon yapılması söz konusu değildir. Ancak değerlendirme ve kabul süreci tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olan firmalara yer tahsisi yapılır.

 

9. Kabul edilen firmalar için yer tahsisi ne şekilde yapılmaktadır?

Firmalara yer tahsisi, projenin Ar-Ge niteliği, sağladığı katma değeri ve üniversite ile işbirliği boyutu gibi kriterlere göre yapılmaktadır. Bunun yanı sıra firmanın Makü-Baka Teknokent’te gerçekleştireceği projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak ekipman ve projenin yürütülebilmesi için gerekli koşullar da yer tahsisi sırasında önemlidir.

 

10. Tahsis edilen ofislerin özellikleri nelerdir?

Makü-Baka Teknokent’e kabul edilen firmalara, tüm iletişim, internet ve elektrik altyapıları tamamlanmış faaliyet gösterilmesine hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde, Teknokent yönetiminden gerekli izinlerin alınmasından sonra, ofisi teslim aldığı şekilde teslim etmeyi taahhüt ederek ofis alanının kendi kullanımına göre iç tefrişatını yaptırabilir. Yapılacak değişiklikler Makü-Baka Teknokent Yönetici Şirketi’ne proje olarak sunularak onay alınması gerekmektedir.

 

11. Tahsis edilen ofislerin maliyetleri ne kadardır?

Her yıl Nisan ayında Teknokent Genel kurulu kararı ile Ofis kira ve işletme bedelleri belirlenir. Bölgede ofis alanı kiralayan firma ve girişimcilerin ayrıca Teknokent işletme giderlerine Teknokent yönetim kurulunun belirleyeceği oranda katılması gerekmektedir. İşletme giderleri ortak alanlar ile ilgili su, ısıtma masrafları, park alanları ve yolların temizliği, ortak alan güvenlik, ortak alan temizlik, çöplerin atılması, ilaçlama gibi masrafları kapsamaktadır.

Ofis alanının elektrik ve su tüketimi ile telefon ve data gibi diğer hizmetleri ofis kiralayan Şirketin/Girişimcinin kendisine aittir.  

 

12. Başvuru sonuçlandıktan sonra hemen bir ofis alanı tahsis edilemezse ne yapılmalıdır?

Başvuru sonuçlandıktan sonra, firmanın talepleri doğrultusunda bir ofis alanı tahsisinin hemen yapılamadığı durumlarda, firmanın talebi yine Makü-Baka Teknokent değerlendirme kriterlerine göre sıralamaya alınır, uygun bir ofis alanı seçeneği olması halinde ilgili firmaya yer tahsisi yapılır. Öncelik sırasında esas alınan kriterler önem sırasına göre projenin Ar-Ge niteliği, proje yürütülürken kullanılan üniversite – sanayi işbirliği, uluslararası işbirlikleri ve Makü-Baka Teknokent firmaları arası işbirlikleridir.

 

13. Ne kadarlık bir süre ile kira sözleşmeleri yapılmaktadır?

Firmaların kira sözleşmeleri başvuru formlarında belirtilen projelerin sürelerine bağlı olarak 1’er yıllık yapılmaktadır. Ancak her proje Teknokent bünyesinde Teknokent uygulama yönetmeliği 15. madde (g) fıkrasında belirtilen süre kadar faaliyette bulunabilir.

 

14. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında sağlanan vergi avantajları nelerdir?

Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. (i) Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır. (ii) Münhasıran bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31.12.2023 tarihinde kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır. (iii) bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.

 

15. Vergi muafiyetleri ne şekilde denetlenmektedir?

Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesi’dir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar bölgedeki etkinlikler içinde geçerlidir.

 

16. Firmaların Makü ile işbirliği yapması, öğretim görevlisi ya da öğrencilerle projelerde ortak çalışması zorunlu mudur?

Bölgenin kurulmasının asıl amacının araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek olması sebebiyle firmalardan üniversite ile işbirliği yapmaları beklenmektedir.

 

17. Üniversite laboratuvar ve araştırma merkezlerinden ne şekilde yararlanılabilir?

Makü-Baka Teknokent firmaları üniversite laboratuvarlardan ve mevcut araştırma merkezinden özel koşullarda yararlanabilme olanağına sahiptirler. Laboratuvar ve/veya araştırma merkezinden yararlanmayı arzu eden firmaların ilgili bölüm başkanlığı ya da araştırma merkezi müdürlüğü ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Süreçte firma tarafından talep edilmesi halinde Makü-Baka Teknokent yönetimi de yardımcı olmaktadır.

 

18. Öğretim üyeleri ya da elemanları ile beraber çalışmayı arzu eden firmalar ne yapmalıdırlar?

Üniversite öğretim görevlileri ile projelerde işbirliği yapmayı arzu eden firmalar, ilgili bölüm başkanlığı ile irtibata geçerek kendi konularında çalışan öğretim üyelerini/elemanlarını belirlemelidirler. Öğretim üyeleri/elemanları ile Makü-Baka Teknokent firmalarının projelerde ortak çalışması ancak üniversite yönetim kurulunun onayının alınmasından sonra mümkün olmaktadır. Üniversitenin onayına sunulmak üzere Öğretim Üyesi/Elemanı Görevlendirme İzin Yazısı ilgili Fakülte Dekanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Üniversite onayının gerçekleşmesi sonrasında öğretim üyesinin projede görevlendirilmesi konusunda Makü-Baka Teknokent yönetimi tarafından firmaya bilgi verilmektedir.

 

19. Makü-Baka Teknokent'te faaliyete başlamak için şirket merkezini bölgeye taşımak gerekli midir?

Şirketin merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Ancak bölgedeki Ar-Ge ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu’na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri Burdur ili sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin şube olması zorunluluğu vardır.