Hakkımızda

Teknokent

Teknokent/Teknopark, ülkemizde yürütülen Araştırma Geliştirme Faaliyetlerini ve Üniversite-Sanayi İşbirliği’ni teşvik etmek amacıyla 2001 yılında yürürlüğe giren 4691 no’lu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile kurulmuştur. Daha sonra 6170 Sayılı kanun ile güncellenmiştir. İlgili kanunlar özel sektör şirketlerini teknoloji tabanlı Ar-Ge projeleri geliştirmeye yönlendirebilmek ve bu şirketlerin emek yoğun Ar-Ge süreçlerini destekleyebilmek için tasarlanmıştır.


Teknokentler/Teknoparklar Ar-Ge ekosisteminin oluşturulabilmesi için Ar-Ge yapan şirketleri bir araya getirerek, Ar-Ge süreçlerinin hızlanmasını amaçlamaktadır. Teknokentlerde yer alan farklı uzmanlık alanlarına sahip şirketler, birçok ortak Ar-Ge projesi üzerinde çalışma yapmaktadırlar. Teknokentler/Teknoparklar önemli bir nitelikli iş gücü piyasası oluşturmakta olup, üniversite kampüslerine olan yakınlıkları ile hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin doğrudan özel sektöre dolayısıyla ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamaktadır.

 

Teknokentlerin/Teknoparkların içerisinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisleri’de Teknokent firmalarının, projelerine finansman bulunması, proje süreçlerinin hızlandırılması, katma değeri yüksek ürünlerin pazara çıkarılması ve ihracata dönüşmeleri noktasından önemli hizmetler sunmaktadır.

 

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

 

Teknokentin Avantajları

TGB Kanunu kapsamında;

 

Vizyon

Yeni fikirleri destekleyen, bilimi uygulamaya aktararak yüksek katma değere dönüştüren,  ulusal ve uluslararası AR-GE de söz sahibi bir teknokent olmak.

 

Misyon

İnovasyona dayalı fikirlerin bölgesel ve uluslararası sektörde rekabet gücünü arttırabilmek için girişimci, yatırımcı ve sanayici arasında AR-GE transferi yapabilecek uygun ekosistemi oluşturabilmek.

 

Hedeflerimiz ve Öznceliklerimiz

Makü-BAKA Teknokent olarak önceliklerimiz ve hedeflerimiz;